Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!

Η ΑΚΙΦ (Ανεξάρτητη Κίνηση Φαρμακοποιών),εύχεται σε όλους τους φίλους και φίλες:

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!


Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις......για το Διευρυμένο Ωράριο,για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και για τα ναρκωτικά του Κρατικού Μονοπωλίου».Αριθμ. Πρωτ. 4227
           
Θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις για α) την υποχρέωση τήρησης του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, β) την ενδεικτική λιανική τιμή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, και γ) ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου»

Α. Δημοσιεύτηκε εχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018), όπου αφενός μεν με το άρθρο 5 παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 (η οποία επίσης είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018), ενώ με την παρ. 2 προβλέπεται μεταβατική προθεσμία.
Με τις ως άνω διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου που δηλώνουν τα φαρμακεία. Συγχρόνως προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, καθώς επίσης προβλέπεται προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου, εντός της οποίας τα φαρμακεία μπορούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τις δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου που είχαν υποβάλει.
Το πλήρες κείμενο των εν λόγω διατάξεων έχει ως εξής:
«1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (A΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) που παραμένουν σε ισχύ. Η επιχείρηση φαρμακείου που επιλέγει το, κατά το προηγούμενο εδάφιο, διευρυμένο ωράριο εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η δήλωση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πάντοτε εγγράφως.
Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, κατά παράλειψη της δήλωσης των προηγούμενων εδαφίων ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση μη τήρησής του επιβάλλονται στον κάτοχο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι κάτωθι κυρώσεις:
α) Σε περίπτωση πρώτης παράβασης, αποστέλλεται έγγραφη σύσταση,
β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, απαγορεύεται στο φαρμακείο να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και
 γ) στην περίπτωση κάθε επόμενης παράβασης μετά τη δεύτερη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.
Ο κατά τόπον αρμόδιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρτίζει διμηνιαίους χωριστούς πίνακες φαρμακείων που λειτουργούν πέραν του κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, οι οποίοι αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων κατά τις ημέρες και ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά, καθώς και στις ιστοσελίδες, εφόσον υφίστανται, των αρμόδιων Περιφερειών και Φαρμακευτικών Συλλόγων».
2. Δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου φαρμακείων που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/ 1991, μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάκληση ή τροποποίηση ισχύει από το χρόνο της υποβολής της, για το χρονικό διάστημα διευρυμένης λειτουργίας του φαρμακείου, που είχε δηλωθεί σύμφωνα με την αρχικώς ανακαλούμενη ή τροποποιούμενη δήλωση.»
            Συνεπώς οι φαρμακοποιοί που έχουν δηλώσει διευρυμένο ωράριο έχουν δεκαήμερη προθεσμία από την δημοσίευση του εν λόγω Νόμου (01.8.2018) για να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν, εφόσον το επιθυμούν, την δήλωση που έχουν υποβάλει. Η ανάκληση ή τροποποίηση ισχύει από τον χρόνο της υποβολής της, για το χρονικό διάστημα διευρυμένης λειτουργίας του φαρμακείου, που είχε δηλωθεί σύμφωνα με την αρχικώς ανακαλούμενη ή τροποποιούμενη δήλωση.
Έτσι, αν κάποιος φαρμακοποιός είχε υποβάλει δήλωση διευρυμένου ωραρίου π.χ. για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου και προβεί σε τροποποίηση αυτής φερ’ ειπείν την 6η Αυγούστου 2018, από την 7η Αυγούστου και μέχρι την 31η Αυγούστου είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το διευρυμένο ωράριο που έχει δηλώσει με την τροποποιητική δήλωση της 6ης Αυγούστου.
Είναι πλέον βέβαιο ότι αυτή η πρόβλεψη θα προκαλέσει πολλά και σημαντικά προβλήματα στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχει δηλωθεί διευρυμένο ωράριο για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, οι οποίοι καλούνται να καταρτίσουν νέους πίνακες των διευρυμένων φαρμακείων για τις λίγες αυτές ημέρες του Αυγούστου, ήτοι από το πέρας της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας μέχρι το τέλος του μηνός.
Β. Με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου γίνεται προαιρετικός ο εφοδιασμός των φαρμακείων με τα από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά (μορφίνες, πεθιδίνες), γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.
Το πλήρες κείμενο της εν λόγω διατάξεως έχει ως εξής:
«4. Το άρθρο 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 καταργείται.
 β) Προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Κάθε φαρμακείο δύναται να εφοδιάζεται τα από το Κρατικό Μονοπώλιο νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά στις ποσότητες που ορίζονται κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».
Γ. Με την παρ. 5 του ως άνω άρθρου καταργείται η αναγραφή της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης επί της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.
Το πλήρες κείμενο της εν λόγω διατάξεως έχει ως εξής:
«5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργείται
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος
Π.Φ.Σ.Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Bοήθεια προς τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας..


Αρ. Πρωτ. 4070


Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  της χώρας

Σε συνέχεια της ενημέρωσης μας για την αποστολή βοήθειας προς

 τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας , όσοι Σύλλογοι δεν έχουν 

ολοκληρώσει την αποστολή , σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση 

του ΕΟΦ , μπορούν να στέλνουν υλικό για τους πληγέντες από 

την φωτιά και  στην Κινέττα στην ακόλουθη  διεύθυνση :

Κ.Υ ΜΕΓΑΡΩΝ

Σωτηρίου Δρίτσα 3-ΜΕΓΑΡΑ

 τηλ:  22960  22222

Το έγγραφο  της  προέδρου του ΕΟΦ έχει ως εξής :


Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ευχαριστούμε πάλι θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας στην

 αποστολή βοήθειας στους πληγέντες από τις πυρκαγιές 

συνανθρώπους μας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει ανάγκη αποστολής 

βοήθειας και στο Κ.Υ ΜΕΓΑΡΩΝ  (Σωτηρίου Δρίτσα 3-ΜΕΓΑΡΑ 
  τηλ:  22960  22222 )  για τους πληγέντες της Κινέτας.

Η λίστα προς αποστολή βοήθειας είναι η ίδια με αυτή που 

αποστείλαμε χθές.

Σας ευχαριστούμε πολύ,

Αικατερίνη Αντωνίου

Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ

Με εκτίμηση
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ
Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για τα Φαρμακεία!
Αριθμ. Πρωτ. 4061

 Θέμα: «Κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για τα φαρμακεία και τον Π.Φ.Σ.»
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εχθές κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας τροπολογία που ρυθμίζει ζητήματα φαρμάκων, φαρμακείων και του Π.Φ.Σ., και η οποία τροπολογία προβλέπεται να ψηφιστεί σήμερα.
Συγκεκριμένα:
α) Επαναφέρεται η διάταξη για την υποχρεωτική τήρηση του διευρυμένου ωραρίου που δηλώνουν τα φαρμακεία, η οποία διάταξη υπήρχε μέχρι την ψήφιση του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 και είχε καταργηθεί. Συγχρόνως προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, καθώς επίσης προβλέπεται προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου, εντός της οποίας τα φαρμακεία μπορούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τις δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου που είχαν υποβάλει αρχικώς.
β) Ανατίθεται στον Π.Φ.Σ. ο έλεγχος και η είσπραξη του πόρου 0,4% από τις φαρμακευτικές εταιρείες, γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.
γ) Γίνεται προαιρετικός ο εφοδιασμός των φαρμακείων με τα από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά (μορφίνες, πεθιδίνες), γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.
δ) Καταργείται η αναγραφή της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης επί της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.
ε) Ορίζεται εμβόλιμη προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Νοεμβρίου 2018 για τις κενές θέσεις φαρμακείων κατά την 30η Σεπτεμβρίου.
Ευθύς μόλις ψηφισθεί το τελικό κείμενο από την Βουλή, θα σας κοινοποιηθεί προς ενημέρωσή σας.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Τούρκοι και Κύπριοι Φαρμακοποιοί στο πλευρό των πυρόπληκτων! Αθήνα, 25.7.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι Κύπριοι φαρμακοποιοί στο πλευρό των πυροπλήκτων 
Η πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου κυρία Πιέρα - Ισσέγιεκ Ελένη εκπροσωπώντας τους Κυπρίους φαρμακοποιούς, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κυριάκο Θεοδοσιάδη και μετέφερε την βούληση των Κυπρίων Φαρμακοποιών να αποστείλουν βοήθεια στους πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική.
Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν η βοήθεια να σταλεί μέσω  του ΠΦΣ ο οποίος ήδη έχει αναλάβει το έργο του συντονισμού της αποστολής βοήθειας  από τους  Φαρμακευτικούς   Συλλόγους  όλης της χώρας με τη συνδρομή και  των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ ευχαρίστησε την κυρία Πιέρα - Ισσέγιεκ  και παράλληλα της κοινοποίησε προτεινόμενη λίστα αναγκαίου υλικού που απέστειλε στον ΠΦΣ μετά από σχετικό ερώτημα του, η πρόεδρος του ΕΟΦ κυρία Αικατερίνη Αντωνίου.

Αθήνα, 26.7.2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Μετά τους Κυπρίους Φαρμακοποιούς και οι Τούρκοι  συνάδελφοι απέστειλαν μήνυμα στήριξης προς τους Έλληνες πολίτες που δοκιμάζονται ακόμη από την καταστροφική φωτιά που έπληξε την Ανατολική Αττική.
Οι Τούρκοι Φαρμακοποιοί εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και την διάθεση τους για βοήθεια και καταλήγουν αναφέροντας ότι «η άλλη πλευρά του Αιγαίου πελάγους προσεύχεται για εσάς».
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Τουρκικό Φαρμακευτικό Σύλλογο τονίζοντας πώς  «τις δύσκολες αυτές ώρες οι φαρμακοποιοί αποδεικνύουν ότι πέραν της καθημερινής προσφοράς τους προς τους ασθενείς και τους πολίτες, υπηρετούν τις αξίες της διεθνούς αλληλεγγύης». 
Εκ του ΠΦΣ


Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΠΦΣ : Φαρμακευτικό Υλικό για τους Πυρόπληκτους Συμπολίτες μας...


Αρ. Πρωτ.4050  Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας
Σε συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσης για την αποστολή φαρμακευτικού υλικού στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, σας κοινοποιούμε προτεινόμενη λίστα αναγκαίου υλικού που απέστειλε στον ΠΦΣ μετά από σχετικό ερώτημα του  , ο ΕΟΦ η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
1.ANTITETAΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
2.ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΚΟΡΤΙΖΟΝΕΣ
3.BETADINE
4. ΓΑΖΕΣ FUCIDIN
5.EΠΙΔΕΣΜΟΥΣ
6.ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
7. ΚΟΛΛΥΡΙΑ τύπου ΤΟΒΡΕΧ
8.ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΑΕROLIN
9.ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ ΜΕ ΚΩΔΕΙΝΗ
10.ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ (κυρίως κεφαλοσπορινη)
11.ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ
12.ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PULVO
13.AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ
14. ΓΑΖΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
15.ΓΑΖΑ 10 Χ10 Χ 12
16.ΓΑΝΤΙΑ MEDIUM ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
17.ΓΑΝΤΙΑ LARGE ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
18.ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ XLARGE
19. ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 60 Χ 50 ΚΑΙ 60 Χ 75

Για την ταχύτερη προώθηση του σχετικού υλικού εκτός από τον ΠΦΣ μπορείτε να το αποστέλλετε απευθείας και  στην διεύθυνση:
 Κεντρική Αποθήκη  της Α' ΥΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
 Ανδρέα Παπανδρέου 36, Ραφήνα
  τηλ : 22940  77777
Σε αυτή την περίπτωση  κοινοποιήστε το περιεχόμενο της βοήθειας στον ΠΦΣ για την αναγκαία καταγραφή και αποτύπωση της συμμετοχής των Συλλόγων στην προσπάθεια αυτή .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Δικαίωμα Απαλλαγής από Εφημερίες και Διανυκτερεύσεις έχουν οι Φαρμακοποιοί…


ΠΡΟΣ

-         ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ  Φ.Σ.Α.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :            -   ΣΕ  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ


Στην από 18/7/2018 συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε ομόφωνα να εκδοθεί ενημέρωση προς όλα τα μέλη του Φ.Σ.Α. και ειδικότερα στους Τομεάρχες όπου  θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου, στις αιτήσεις για απαλλαγή από εφημερίες.

1.-  Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον Σύλλογο, και θα αναφέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ απαλλαγή και από τις  Διημερεύεσεις ΚΑΙ από τις Διανυκτερεύσεις.

2.-  Οι αιτήσεις επίσης θα πρέπει να αναφέρουν :
            Α) σοβαρούς λόγους υγείας «…που θα αφορούν το πρόσωπο του λειτουργούντος το φαρμακείο φαρμακοποιό…» οι οποίοι θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα επίσημα δικαιολογητικά
            ή
            Β) λόγους οικονομικούς οι οποίοι – όπως αναφέρει ο νόμος – «..καθιστούν αδύνατο τον εφοδιασμό του φαρμακείου».

3.-  Αιτήσεις φαρμακείων που αφορούν περιοχές με σοβαρά προβλήματα κατανομής των εφημεριών, λόγω μικρής ύπαρξης φαρμακείων που τηρούν τις εφημερίες, θα πρέπει να  υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην επιβαρύνονται πέραν του δυνατού, τα εναπομείναντα φαρμακεία στους πίνακες εφημεριών.

4.- Οι αντικαταστάσεις των εφημεριών θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υπ.Δηλώσεις τόσο από αυτόν που ζητάει την αλλαγή όσο και από αυτόν που τον αντικαθιστά. Οι Υπ.Δηλώσεις θα φέρουν την ενυπόγραφη έγκριση του Τομεάρχη, ότι εγκρίνει την αλλαγή.

5.-  Οι Τομεάρχες των περιοχών δεν δύνανται να αναλαμβάνουν εφημερίες από έκτακτη ή μόνιμη απαλλαγή εφημερίας, εκτός εάν στην Υπ.Δήλωση που θα προσκομίσουν για ανάληψη της εφημερίας αναφέρεται ότι «…μετά από έρευνα που έγινε στον Τομέα για την αντικατάσταση εφημερίας, δεν υπάρχει άλλο φαρμακείο διαθέσιμο για την αντικατάσταση».

6.- Φαρμακεία που έχουν κάνει αίτημα για διευρυμένο ωράριο, και έχουν ενταχθεί σε πίνακα, δεν δύνανται να κάνουν αίτημα για απαλλαγή από εφημερίες.

7.- Οι απαλλαγές από τις εφημερίες που έχουν γίνει αποδεκτές αίρονται σε περιπτώσεις ένταξης των μελών μας στο διευρυμένο ωράριο.

Η Διοίκηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής