Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Έλληνας στην διοίκηση της PGEU..

 Η Ελλάδα συμμετέχει στην διοίκηση των Ευρωπαίων Φαρμακοποιών, δια της εκλογής του “νέου Αντιπροέδρου Θανάση Παπαθανάση”.

Συγχαρητήρια στην Ελληνική Αντιπροσωπεία και στον Αντιπρόεδρο του ΠΦΣ Θανάση Παπαθανάση, για τον αγώνα που έδωσαν και την συμμετοχή μας στην Διοίκηση της PGEU.

Η Συντακτική Ομάδα της ΑΚΙΦ


Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Προκήρυξη Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.Στα πλαίσια του επιχειρηματικού προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕ)'' ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύχθηκαν δύο δράσεις με τίτλους:
  • Ψηφιακό Βήμα
  • Ψηφιακό Άλμα
Ας δουμε τις προκυρηξεις:


 Προγράμματα - Προσκλήσεις

Ψηφιακό βήμα

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται


Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
·         έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
·         διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV - ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

    

Περίοδος υποβολής


από 11/6/2018 έως 17/9/2018
                               


Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. O ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ.

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
- επιλέγουν: "Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας"
- συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης 
- επιλέγουν την Δράση με τίτλο "Ψηφιακό Βήμα"

   Είδος ενίσχυσης  Περιοχή εφαρμογής


Όλη η Ελλάδα          
     

Όροι και προϋποθέσεις


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                             

Τι χρηματοδοτείται

·        


Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
·         Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
·         Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 
- 2 τουλάχιστον γλώσσες 
- Μobile responsive
- Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών.
·         Υπηρεσίες που αφορούν σε:
- φιλοξενία (hosting, collocation)
- σύνδεση στο διαδίκτυο
- ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
- ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
- ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
- μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 50.000.000
Αναλυτικά:
·         Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 31.413.393 €
·         Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 6.649.874 €
·         Αττική: 8.903.082 €
·         Στερεά Ελλάδα: 1.450.881 €
·         Νότιο Αιγαίο: 1.582.770 €

Σχετικά αρχεία

·        Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ιστοσελίδα δημοσίευσηςΠηγή : espa.gr
Ψηφιακό άλμα

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμιση.  Ενισχύονται  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους με ορισμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία). 
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου της, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με το οποίο να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας (ανώτερο Α - κατώτερο Δ). Το επενδυτικό σχέδιο που μπορεί να έχει ως επιλέξιμες δαπάνες τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό και ψηφιακές υπηρεσίες καθώς και κάλυψη μισθολογικού κόστους, θα πρέπει να οδηγεί την επιχείρηση σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες, συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή - step change - στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της, και να υλοποιηθεί εντός 18 μηνών. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β οι οποίες θα πρέπει να οδηγούνται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα Α. Η κάθε επιχείρηση δικαιούχος οφείλει να διατηρείται κατ’ ελάχιστο, στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

Σε ποιους απευθύνεται


Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
·         έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017
·         διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV - ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)Περίοδος υποβολής


από 11/6/2018 έως 17/9/2018
  
                                                                                             

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis . Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
- επιλέγουν "Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας"
- συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης 
- επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Άλμα»

Είδος ενίσχυσηςΠεριοχή εφαρμογής

Όλη η ΕλλάδαΌροι και προϋποθέσεις


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα ... 


Τι χρηματοδοτείται


·        

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
·         Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
·         Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
·         2 τουλάχιστον γλώσσες
·         Μobile responsive
·         Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών
·         Υπηρεσίες που αφορούν σε:
·         φιλοξενία (hosting, collocation)
·         σύνδεση στο Διαδίκτυο
·         ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
·         ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
·         ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
·         μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)


Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 50.000.000


Αναλυτικά:
·         Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 31.413.393 ευρώ
·         Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 6.649.874 ευρώ
·         Αττική: 8.903.082 ευρώ
·         Στερεά Ελλάδα: 1.450.881 ευρώ
·         Νότιο Αιγαίο: 1.582.770 ευρώΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
801 11 36300

Ιστοσελίδα δημοσίευσηςΠηγή : espa.gr

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

"ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ" Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ :

 1) Επέκταση Συλλογικής Σύµβασης Προµήθειας Φαρµάκων για την παροχή Υγειονοµικού Υλικού , Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και ∆ιαιτητικών Σκευασµάτων Ειδικής ∆ιατροφής
 2) Σύµβαση παροχής Υγειονοµικού Υλικού και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
3) Σύµβαση για την παροχή ∆ιαιτητικών Τροφίµων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς
4) Τα υπ άριθµ. Γ55/888/28-12-2011, 221/13-1-2012 , 5942/29-2-2012, 20966/30-4-2012, 24199/18-5-2012, 37532/3-9-2012, 40898/1-10-2012, 47743/19-11- 2012, 12876/5-4-2013, 31278/30-9-2013, 33260/16-10-2013, 22551/18-6-2014, 25534/17-11-2014, 31596/12-7-2012, 43183/9-12-2014, ∆Β4Γ/Γ55/6/οικ.6644/19-2-2015, ∆Β4Γ/Γ55/15/οικ.23163/10-6-2015,∆Β4Γ/Γ55/18/οικ.23734/15-6-2015, ∆Β4Γ/Γ55/16/ οικ.23735/15-6-2015,∆Β4Γ/Γ55/27/οικ.30496/6-8-2015, ∆Β4Γ/Γ55/4/οικ. 16470/26-4- 2016,∆Β4Γ/Γ55/5/οικ.19894/25-5-2016,∆Β4Γ/οικ.20297/26-5-2016,∆Β4Γ/Γ55/15/οικ.49279 /14-12-2016,οικ.13486/08-04-2014 και Γ32/60/οικ.16504/05-05-2014 έγγραφα µας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και λόγω της σύναψης συµβάσεων παροχής υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, κωδικοποιούµε –επικαιροποιούµε τις οδηγίες που έχουν δοθεί όσον αφορά την έκδοση , εκτέλεση γνωµατεύσεων και τη χορήγηση των ως άνω ειδών.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
1. Οι θεράποντες ιατροί, σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισµένους τους, υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΥ, ειδικά όσον αφορά την υποχρέωση ορθής συνταγογράφησης, και των οδηγιών του Οργανισµού περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης.
 2. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται µε αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισµένου τη συνιστώµενη αγωγή.
 3. Να εξετάζουν τον ασφαλισµένο πριν χορηγήσουν τη γνωµάτευση και να συνταγογραφούν αναλώσιµα υγειονοµικά υλικά και σκευάσµατα ειδικής διατροφής σχετικής µε τη νόσο και µόνο για νοσήµατα της ειδικότητάς τους . Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννοµη συνταγογράφηση κατά τον ΕΚΠΥ. 
4. Να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούµενη συνταγογράφηση για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή αναλωσίµων ή σκευασµάτων ειδικής διατροφής που έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική στο συγκεκριµένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωσή του.
 5. Να µη επαναλαµβάνουν τη συνταγογράφηση, εφόσον από τη µηνιαία ποσότητα που υποχρεωτικά αναγράφεται στη γνωµάτευση και το χρόνο λήψης, δεν δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων µε την προηγούµενη γνωµάτευση. 
6. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΕΚΠΥ , η συµµετοχή των ασφαλισµένων στο αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό είναι 25% , πλην συγκεκριµένων περιπτώσεων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ του ΕΟΠΥΥ ( αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό )
 Η επιβεβαίωση µιας νόσου ως « χρονίας » γίνεται από τον ελεγκτή ιατρό όπου προβλέπεται και είναι δεσµευτική από τα Τµήµατα Παροχών για να δικαιολογηθεί η µηδενική συµµετοχή στο αναλώσιµο υλικό που περιγράφεται στο παράρτηµα Γ του άρθρου 9 του ΕΚΠΥ.
 Eπειδή το ποσοστό συµµετοχής επί της γνωµάτευσης από τον συνταγογράφο ιατρό δεσµεύει τον πάροχο κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κειµένης νοµοθεσίας καταλογίζεται στο συνταγογράφο ιατρό, κατ΄αναλογική εφαρµογή µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 121/2008.
 7. Οι Ηλεκτρονικές γνωµατεύσεις µε χειρόγραφες διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές και δεν εκτελούνται από τους παρόχους.Πρέπει να επανεκδίδονται διορθωµένες.
 8. Να εκδίδουν µηνιαίες ή δίµηνες γνωµατεύσεις παροχής υγειονοµικού υλικού ή σκευασµάτων ειδικής διατροφής και για συνολική διάρκεια, όση προβλέπεται από τις οδηγίες, όπως ειδικότερα καθορίζονται. Η συνταγογράφηση- γνωµάτευση θα χορηγείται για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους δικαιούχους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή αγωγή. 
9. Να µην προτρέπουν µε οποιοδήποτε τρόπο τους ασφαλισµένους να εκτελούν τις εκδιδόµενες γνωµατεύσεις σε συγκεκριµένο πάροχο και να µην προσκοµίζουν οι ίδιοι τις γνωµατεύσεις στον πάροχο για εκτέλεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 1. Οι αρµόδιοι ελεγκτές ιατροί οφείλουν να ελέγχουν τη συνταγογράφηση εφαρµόζοντας τις διατάξεις της παρούσας εγκυκλίου , τα προβλεπόµενα στον ΕΚΠΥ, τη σχετική γενική νοµοθεσία και τις εγκυκλίους των αρµοδίων Υπουργείων και του Οργανισµού που εκδίδονται κάθε φορά περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης. Οι ελεγκτές ιατροί µπορούν να ζητήσουν να προσκοµίζουν οι ασθενείς στοιχεία κλινικά και εργαστηριακά σχετικά µε την πάθησή τους. Ειδικότερα οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν: α) να ελέγχουν την ορθή συµπλήρωση κάθε γνωµάτευσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις β) να εγκρίνουν τις παροχές που προβλέπονται απ΄τον ΕΚΠΥ και γ) να θεωρούν εντός 10 εργασίµων ηµερών από την έκδοσή της συµπεριλαµβανοµένης και αυτής µέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η θεώρηση της γνωµάτευσης, όπου αυτή απαιτείται.
2. Γνωµατεύσεις ιατρών θεωρηµένες από ελεγκτές ιατρούς είναι έγκυρες, εκτελούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους και δεν υπόκεινται σε καµία απολύτως περικοπή στους παρόχους Σε περίπτωση που πρέπει να περικοπεί εκτελεσθείσα γνωµάτευση για λόγο που αφορά παράβαση υποχρεώσεως του ιατρού που απορρέει από το παρόν και θεωρήθηκε από ελεγκτή ιατρό, ο ασφαλιστικός οργανισµός υποχρεούται να αποζηµιώσει τον πάροχο που εκτέλεσε τη γνωµάτευση και να εισπράξει µε την διαδικασία του ΚΕ∆Ε την αξία της από το συνταγογράφο γιατρό κατ΄αναλογική εφαρµογή µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 121/2008 . Η θεώρηση λαµβάνεται υπόψη µόνο στις περιπτώσεις συνταγών που απαιτείται θεώρηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
3. ∆εν µπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι θεράπων και ελεγκτής .
 4. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να προηγείται της αγοράς του παρεχόµενου είδους και προς τούτο πρέπει να τίθεται ηµεροµηνία θεώρησης.
5. Είναι υποχρεωτική η θεώρηση των ηλεκτρονικών γνωµατεύσεων , όπου αυτό προβλέπεται.
6. Οι ελεγκτές ιατροί δεν πρέπει να εγκρίνουν ιατρικές γνωµατεύσεις ή συνταγές που προσκοµίζονται από αντιπροσώπους παρόχων ακόµη και αν υπάρχει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο του ασθενή.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Οι πάροχοι που συµβάλλονται µε τον ΕΟΠΥΥ υποχρεούνται:
1 Να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συµβάσεών τους. 4
2. Να έχουν σε άµεση ζήτηση τα προϊόντα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας και αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
 3. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση µε τα προϊόντα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς.
 4. Να χρεώνουν επί των ηλεκτρονικών εντύπων εκτέλεσης τις τιµές των προϊόντων ( στις οποίες συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) και οι οποίες διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν 4447/16 & 4472/17 και τις αποφάσεις του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ. Επισηµαίνεται ότι οι τιµές αποζηµίωσης όπως καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους παρόχους και οποιαδήποτε µετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισµένων , αποτελεί παράβαση συµβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση δαπάνης των χορηγουµένων προϊόντων είναι η ύπαρξη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας που υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν τα υλικά , µε τους αντίστοιχους γραµµωτούς κώδικες –barcodes και την αναλυτική περιγραφή των χορηγουµένων ειδών , έως την υλοποίηση της εφαρµογής των άϋλων barcodes
 6. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των προϊόντων που αναγράφονται στη γνωµάτευση µε διαφορετικά προϊόντα καθώς και η εξαργύρωση της γνωµάτευσης
7. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόµιµοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε γνωµάτευση που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκοµίζεται για εκτέλεση εµπρόθεσµα. Σε χρόνια αγωγή η επόµενη εκτέλεση θα επιτρέπεται µετά την κατανάλωση των ειδών που περιλαµβάνονται στην προγενέστερη γνωµάτευση.
8. Να εισπράττουν από το δικαιούχο τη νόµιµη συµµετοχή του επί της δαπάνης του προϊόντος , σύµφωνα µε την αναφορά που γίνεται στη γνωµάτευση, αφού ελέγξουν την ορθή αναγραφή της.
9. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ορισθείσες από τον ΕΟΠΥΥ ως µέγιστες , θα πρέπει να προσκοµίζεται απαραίτητα αιτιολογηµένη γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού , όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούµενη ποσότητα , καθώς και εγκριτική απόφαση του ΑΥΣ , όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά.
10. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώµενης αγωγής µε σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική γνωµάτευση. Σε αντίθετη περίπτωση να επιστρέφεται για συµπλήρωση. H γνωµάτευση απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισµένου, στο οποίο ο πάροχος ελέγχει την καταχώρηση της γνωµάτευσης και σηµειώνει την εκτέλεση µε σφραγίδα και υπογραφή.
11. Η τυχόν εκτέλεση γνωµάτευσης που δεν είναι θεωρηµένη, όταν απαιτείται θεώρηση, στερεί από τον πάροχο το δικαίωµα να εισπράξει την αξία της από τον ΕΟΠΥΥ.
12. Να µην έχουν στην κατοχή τους βιβλιάρια υγείας των ασφαλισµένων. Τα βιβλιάρια υγείας παραδίδονται µαζί µε τα υλικά αµέσως στον ασφαλισµένο ή τον απεσταλµένο του . 5 Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος ξεχάσει το βιβλιάριο υγείας στο χώρο του παρόχου, ο πάροχος οφείλει να το παραδώσει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στον ίδιο ή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό ή στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής του.
 13. Οι πάροχοι να µην έχουν οποιαδήποτε συνεργασία µε ιατρούς µε σκοπό την καθ΄υπαγόρευση συνταγογράφηση αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού και σκευασµάτων ειδικής διατροφής.
14. Ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωµα να ενεργεί έλεγχο στον πάροχο σχετικά µε την τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων και της κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις τήρησης των όρων επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
 Η παρούσα ισχύει από την έκδοση της και για γνωµατεύσεις που θα εκδοθούν µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της (ανάρτηση στη ∆ιαύγεια).
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ